هنرپیشه معروفی که با دستگاه ساکشن جوش پوست خود را ده سال جوانتر کرد

خلاء و جریان اصول فیزیکی اصلی هستند که در دستگاه ساکشن جوش باعث مکش درست دستگاه می شوند. دستگاه های مکنده  دستگاه هایی هستند که به منبع فشار زیر جوی نیاز دارند.

آنها درانتهای سیستم اعمال می شود: این یک گرادیان فشار ایجاد می کند که یک جریان ایجاد می کند. از طریق کل سیستم راندمان یک سیستم خلاء است.
بر حسب درجه فشار زیر اتمسفر توصیف شده است. به دست آورد، زمان صرف شده برای رسیدن به آن فشار، و جابجایی یا سرعت جریان تولید شده (بر حسب لیتر هوا در فشار اتمسفر در دقیقه).

دستگاه ساکشن جوش
در عمل، کارایی سیستم مکش نیز تحت تأثیر مقاومت داخلی قرار می گیرد. کل دستگاه و خواص فیزیکی ساکشن شده است.
به عنوان مثال ویسکوزیته و وجود ذرات معلق وکیوم خلاء واقعی یا مطلق فضایی است که کاملاً خالی از ماده باشد.
یعنی فشار صفر در عمل، ما تمایل داریم به هر فشاری زیر فشار استاندارد اتمسفر به عنوان خلاء یا خلاء اشاره کنیم
از “فشار منفی” و عبارات مختلف و واحدهای اندازه گیری برای توصیف درجه خلاء استفاده می شود

رایج ترین منبع فشار زیر اتمسفر در تنظیمات بیمارستان یک سیستم خلاء لوله شده است که از پمپ ها تشکیل شده است.
مخزن، لوله کشی و ورودی های خلاء. پمپ‌های پره‌ای دوار با نیروی الکتریکی متعدد که تولید می‌کنند.
درجه خلاء بالا و جابجایی بالا استفاده می شود. وزارت امور خارجه بریتانیا مشخصات فنی بیان می کند که یا سه یا چهار پمپ
باید استفاده شود؛ در یک سیستم تریپلکس، هر پمپ جداگانه باید باشد.
قادر به ایجاد درجه کامل خلاء که سیستم برای آن است طراحی شده و در یک سیستم چهارگانه هر پمپ باید بتواند
نیمی از خلاء مورد نظر را ایجاد کنید. به این ترتیب مرکزی لوله می شود.
سیستم می تواند هم منبع اولیه و هم ثانویه را فراهم کند، امکان سرویس و خرابی پمپ (تامین درجه سوم، اگر مورد نیاز، توسط واحدهای مکش قابل حمل ارائه می شود.)